Optimaliseer jouw werkomgeving met deze oplossingen

werkomgeving - shyfter

Bedrijven kampen vaak met uitdagingen bij het bevorderen van een inclusieve en diverse werkomgeving, waardoor het potentieel van hun werknemers niet volledig benut wordt.

Inclusiviteit loont.

Diversiteit stimuleert innovatie en verhoogt de productiviteit binnen de werkomgeving, wat leidt tot een concurrentievoordeel.

Leiderschap en Beleidsvorming

Leiderschap is cruciaal voor het bevorderen van een inclusieve werkomgeving. Bedrijfsleiders moeten duidelijke richtlijnen formuleren en implementeren, inclusief trainingsprogramma’s, duidelijke communicatie, en rolmodellen, om een cultuur van inclusiviteit te waarborgen.

Daarnaast dient beleid gericht op diversiteit en inclusiviteit regelmatig geëvalueerd en aangepast te worden, gebaseerd op voortdurende feedback en veranderende bedrijfsbehoeften.

Inclusieve beleidspraktijken

Inclusieve beleidspraktijken zorgen voor een werkomgeving waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

Bedrijven met een sterke diversiteit zijn 35% kansrijker om betere financiële prestaties te leveren.

Effectieve inclusieve beleidspraktijken beginnen met een duidelijke en meetbare strategie die door het leiderschapsteam wordt gedragen. Deze strategie moet aandacht besteden aan werving, promotie en het behoud van divers personeel.

Daarnaast is het van belang om inclusieve training aan te bieden aan alle medewerkers, zodat zij bewust worden van hun eigen vooroordelen en leren hoe ze inclusiviteit kunnen bevorderen binnen hun teams.

Verantwoordelijke leiderschap

Verantwoordelijke leiderschap is essentieel voor het bevorderen van een inclusieve en diverse werkomgeving.

In 2018, toonde onderzoek, gepubliceerd in een toonaangevend zakentijdschrift, aan dat bedrijven met verantwoordelijke leiders vaker diversiteit en inclusiviteit bevorderen. Deze leiders spelen een cruciale rol bij het creëren van een cultuur waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.

Daarom is het van groot belang dat leiders getraind worden in inclusieve leiderschapsvaardigheden en dat zij actief betrokken zijn bij het ontwikkelen van diversiteitsinitiatieven binnen de werkomgeving. Leiders moeten daarnaast transparant communiceren over de stappen die het bedrijf neemt om inclusie te stimuleren.

Zij moeten ook zorgen voor een open dialoog met medewerkers, waarbij verschillende perspectieven gehoord en gerespecteerd worden. Dit creëert een werkomgeving waarin alle werknemers de mogelijkheid hebben om bij te dragen en te groeien.

Verantwoordelijk leiderschap vereist voortdurende toewijding en een proactieve aanpak.

Werving en Selectie

Een inclusief en divers wervingsproces begint met het opstellen van vacatures die genderneutraal zijn en geen onnodige eisen bevatten die bepaalde groepen kunnen uitsluiten. Recruiters moeten getraind worden in het herkennen en vermijden van onbewuste vooroordelen, zodat iedereen een gelijke kans krijgt. Dit betekent ook dat er actief gezocht wordt naar kandidaten uit ondervertegenwoordigde groepen, en dat er samengewerkt wordt met diverse netwerken en communities om een breder talentenpool aan te boren.

Diversiteit in sollicitatieprocedures

Het bevorderen van diversiteit in sollicitatieprocedures begint met een bewuste, inclusieve aanpak bij elk stadium.

 1. Vacatureteksten: Formuleer vacatures genderneutraal en zonder onnodige eisen die specifieke groepen kunnen uitsluiten.
 2. Selectiecommissie: Zorg voor een divers samengestelde selectiecommissie om verschillende perspectieven te waarborgen.
 3. Opleiding: Train recruiters in het herkennen en vermijden van onbewuste vooroordelen.
 4. Actieve werving: Zoek actief naar kandidaten uit ondervertegenwoordigde groepen.
 5. Samenwerking: Werk samen met diverse netwerken en communities.

Zo ontstaat een gelijke kans voor alle sollicitanten, wat resulteert in een diversere talentenpool.

Door deze strategieën toe te passen, creëert men een inclusieve werkomgeving die innovatie en creativiteit bevordert.

Voordelen van anonieme cv’s

Anonieme cv’s bevorderen eerlijke kansen voor iedereen.

Door cv’s anoniem te maken, worden persoonlijke gegevens zoals naam, leeftijd, geslacht, of etniciteit verwijderd. Dit helpt om onbewuste vooroordelen tijdens het selectieproces te verminderen, waardoor de nadruk volledig ligt op de kwalificaties en ervaring van de kandidaat. Hierdoor krijgen sollicitanten die normaal misschien niet overwogen zouden worden, een eerlijke kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek.

De focus ligt dan op de kerncompetenties.

Dit proces leidt tot meer diversiteit in de kandidatenpool – en dit kan helpen om het beste talent te identificeren dat anders over het hoofd zou worden gezien.

Zo kan een organisatie niet alleen voldoen aan haar doelstellingen voor diversiteit en inclusie, maar dit ook maximaliseren. De inzet van anonieme cv’s draagt bij aan een bredere representatie van verschillende achtergronden, wat een positieve invloed heeft op het werkklimaat en de bedrijfsresultaten.

Training en Ontwikkeling

Training en ontwikkeling spelen een cruciale rol in het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit. Medewerkers moeten regelmatig deelnemen aan trainingprogramma’s die zich richten op bewustwording van onbewuste vooroordelen en het belang van inclusiviteit. Daarnaast kan doorgedreven opleiding bijdragen tot het ontwikkelen van vaardigheden die essentieel zijn voor het effectief navigeren van een diverse werkomgeving. Door dergelijke initiatieven te integreren in de personeelsstrategie, kunnen bedrijven een cultuur van voortdurende groei en inclusie creëren, wat resulteert in een productiever en cohesiever team.

Anti-discriminatie training

Anti-discriminatie training is essentieel voor het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving.

 • Bewustzijn van vooroordelen: Medewerkers leren onbewuste vooroordelen herkennen en aanpakken.
 • Wet- en regelgeving: Informatie over antidiscriminatiewetgeving en bedrijfspolicies.
 • Case studies: Voorbeelden uit de praktijk om situaties inzichtelijk te maken.
 • Communicatievaardigheden: Tools en technieken om inclusieve communicatie te bevorderen.

Regelmatige training helpt discriminatie te herkennen en te verminderen.

Dit bevordert een werkcultuur waar gelijkheid en respect centraal staan.

Mentorship-programma’s

Mentorship-programma’s bieden een gestructureerde aanpak om inclusieve werkomgevingen te bevorderen.

 1. Mentor-mentee matching: Zorgvuldig selectieproces om de juiste mentor met de juiste mentee te matchen.
 2. Doelstellingen stellen: Helder geformuleerde doelen en verwachtingen voor beide partijen.
 3. Regelmatige follow-ups: Geplande sessies om voortgang en leerdoelen te evalueren.
 4. Training voor mentors: Specifieke training om mentors voor te bereiden op hun rol en om inclusiviteit te waarborgen.
 5. Feedback en evaluatie: Continu feedbackmechanisme om het programma te verbeteren.

Deze programma’s cultiveren leiderschap en professionele ontwikkeling.

Door mentorschap wordt wederzijds respect en begrip binnen het team vergroot.

Werkcultuur en Betrokkenheid

Een inclusieve werkcultuur bevordert hoge betrokkenheid, doordat alle werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Het actief steunen van diversiteit binnen teams, evenals de implementatie van open communicatiekanalen, versterkt de gezamenlijke betrokkenheid en verhoogt de algehele productiviteit.

Actieve feedbackmechanismen

Actieve feedbackmechanismen zijn cruciaal voor de bevordering van een inclusieve werkomgeving. Ze verschaffen werknemers de mogelijkheid om inzichten te delen.

Daarbij is de wederzijdse communicatie tussen alle medewerkers essentieel.

Door gestructureerde feedbacksessies en anonieme enquêtes op regelmatige basis, kunnen bedrijven snel en effectief inspelen op de behoeften en zorgen van hun personeel. Dit verbeteren niet alleen de inclusiviteit, maar ook de algemene werksfeer.

Bovendien stelt een transparant feedbacksysteem bedrijven in staat om actie te ondernemen op basis van de verkregen inzichten, wat leidt tot een meer responsieve en proactieve organisatiecultuur. Hierbij is het belangrijk om « follow-ups » in te bouwen voor voortdurende verbetering en aanpassing.

Inclusieve evenementen en activiteiten

Inclusieve evenementen en activiteiten vormen een sleutelelement in het bevorderen van diversiteit en een saamhorigheidsgevoel binnen een organisatie.

Bijvoorbeeld, door culturele vieringen te organiseren in de werkruimte, kunnen werknemers diversiteit niet alleen erkennen, maar ook vieren. Hierdoor leren ze over elkaars achtergronden en perspectieven, wat bijdraagt aan een verrijkende en respectvolle werkomgeving.

Evenzo kunnen sport- en teambuildingactiviteiten een waardevolle gelegenheid bieden voor medewerkers om samen te werken en persoonlijke banden te smeden buiten de dagelijkse werkcontext. Dit helpt bij het creëren van een inclusieve cultuur waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.

Daarnaast, door diverse sprekers en workshops uit te nodigen die onderwerpen als inclusie en gelijkheid behandelen, kunnen bedrijven een diepere bewustwording en educatie bevorderen. Zulke initiatieven zorgen voor een continu leerproces en versterken het gemeenschapsgevoel, wat leidt tot een dynamische en inclusieve werkplek waar elke medewerker, ongeacht achtergrond, zich kan ontplooien.

Personeelsplanning

Veranderen de roosters van je personeel voortdurend?
Met Shyfter kun je eenvoudig je werktijden aanpassen aan het tempo van je bedrijf.

Tijdregistratie

Uw werknemers checken in en uit via hun smartphone. De GPS-locatie kan bij elke check-in of tijdens een pauze worden geregistreerd. Dit is erg handig om te weten waar ze werken. De optie kan op elk moment worden uitgeschakeld.

Verlof & afwezigheid

Hebben uw werknemers vakantiedagen gepland? Dankzij onze beheerservice en de functionaliteiten van onze software kunnen gebruikers hun vakantieaanvragen rechtstreeks via de mobiele interface indienen.

Vraag een gratis demo.