Algemene verkoopvoorwaarden

De dienst Shyfter.co wordt beheerd door de vennootschap SHYFTER NV met adres 30 Waterloolaan 1000 Brussel – België en Quai Paul Verlaine 2/2, 6000 Charleroi – België met ondernemingsnummer BE0720.922.212, e-mail: hello_at_shyfter.co, telefoon +32 2 320 26 57.

Artikel 1. 

Tenzij de wet anders voorschrijft, gelden deze algemene voorwaarden voor alle activiteiten van SHYFTER NV. Deze algemene voorwaarden, evenals alle bijzondere voorwaarden van SHYFTER NV, worden geacht te zijn aanvaard door haar kopers en leveranciers, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Alle afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd en meegedeeld door een persoon die bevoegd is om SHYFTER NV te binden.

Artikel 2.  

SHYFTER NV wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op haar website. Daarom bent u volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat u van deze informatie maakt.

De aanbiedingen van SHYFTER NV zijn vrijblijvend. Bestellingen zijn pas bindend nadat ze schriftelijk zijn bevestigd door een persoon die bevoegd is SHYFTER NV te binden. SHYFTER NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden als gevolg van gebeurtenissen buiten onze controle en/of als gevolg van overmacht. Gevallen van overmacht omvatten, naast de in de jurisprudentie erkende gevallen, alle natuurrampen, alle oorlogshandelingen, aanslagen op de openbare orde, epidemieën, branden, overstromingen en andere rampen, alle handelingen van de overheid, alle stakingen, uitsluitingen, alsmede alle elektrische en technische problemen buiten de partijen die de communicatie verhinderen.

Artikel 3.

Leverings- en productietijden worden slechts ter indicatie gegeven. SHYFTER NV behoudt zich het recht voor diensten, opleidingen en adviezen te factureren naarmate ze worden geleverd, zelfs indien ze gedeeltelijk zijn.

Artikel 4. 

SHYFTER NV is slechts aansprakelijk voor verborgen gebreken, tenzij zij de onvindbaarheid van het gebrek kan bewijzen. De garantie van SHYFTER NV vervalt indien de koper SHYFTER NV niet binnen een maand na de verkoop per aangetekende brief in kennis heeft gesteld van zijn klachten. De verantwoordelijkheid van SHYFTER NV is beperkt tot de beschikbaarheid van de website of tot de oplossing van eventuele fouten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gesteld voor enige terugbetaling, schadeloosstelling of schadevergoeding van welke aard en om welke reden dan ook.

Artikel 5. 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen van SHYFTER NV contant betaalbaar op de vestigingsplaats van SHYFTER NV. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht eerder toegekende betalingsfaciliteiten. In geval van niet-betaling van een gedeeltelijke levering op de vervaldag, behoudt SHYFTER NV zich het recht voor om het saldo van de bestelling te annuleren.

Artikel 6. 

In geval van niet-betaling van een factuur op haar vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling, erkent de schuldenaar dat hij gehouden is tot betaling van een schadevergoeding van 15% van het bedrag van de verschuldigde factuur, met een minimum van 150,00 euro, en van interesten tegen de rentevoet bepaald door de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Onverminderd enig ander rechtsmiddel behouden wij ons het recht voor u een waarschuwing te geven, uw toegang tijdelijk of permanent op te schorten of te beëindigen en u onze diensten niet langer te verlenen indien u een van deze voorwaarden schendt.

Artikel 7.

De koper erkent dat deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld. Het is uitsluitend ter informatie en kan worden gewijzigd. Shyfter.co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect door het gebruik van deze site kan worden veroorzaakt.

Wij garanderen niet dat de werking van onze diensten ononderbroken, foutloos of veilig zal zijn. Hoewel wij ernaar streven om de Shyfter.co website zeven dagen per week, 24 uur per dag voor u beschikbaar te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de site om technische of andere redenen te onderbreken en onze diensten te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor dergelijke onderbrekingen en voor de gevolgen die daaruit voor u of voor een derde partij kunnen voortvloeien.

Artikel 8.

De toezending van de factuur met het eindsaldo staat gelijk aan een verzoek tot aanvaarding indien dit niet eerder is gebeurd. Bij gebrek aan een klacht per aangetekend schrijven binnen de twintig dagen na factuurdatum, wordt het werk geacht definitief en zonder voorbehoud te zijn aanvaard.

Artikel 9.

In geval van een geschil, met uitzondering van de inning van onbetaalde facturen, verbinden de partijen zich ertoe vooraf een beroep te doen op bemiddeling door een erkende bemiddelaar aan te wijzen en deel te nemen aan twee sessies van minstens twee uur om te trachten een minnelijke schikking te vinden.

Artikel 10.

De contractprijs kan automatisch worden aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenindex door toepassing van de volgende formule: P = (P0 x S) / S0, waarbij : – P staat voor de prijs vóór belasting na de herziening. – P0 is de prijs vóór belasting op de datum van verlenging van het contract of op de datum van de vorige herziening. – S is de waarde van de meest recente SYNTEC-index die op de herzieningsdatum is gepubliceerd. – S0 is de waarde van de laatste SYNTEC-index die gepubliceerd is op de datum van de eerste factuur van het lopende jaar of op de datum van de vorige herziening. In geval van verdwijning van de gekozen index en bij gebreke van overeenstemming over een nieuwe index binnen de termijn van twee maanden, kennen de partijen aan de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Brussel de bevoegdheid toe om in kort geding een nieuwe index vast te stellen die in de herzieningsformule zal worden opgenomen.

Het wordt echter uitdrukkelijk erkend dat in geval van een wijziging van haar tarieven SHYFTER de Klant per e-mail (mailing) of ander communicatiemiddel zal informeren zodat de Klant over alle nodige informatie beschikt om het Contract te verlengen of te beëindigen.

Artikel 11.

U gaat ermee akkoord SHYFTER NV (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten) en haar functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen elke claim of eis van een derde als gevolg van of voortvloeiend uit uw inbreuk op deze Voorwaarden of uw schending van een wet of recht van een dergelijke derde.

Artikel 12.

U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften of normen van welke aard dan ook met betrekking tot het gebruik van onze diensten.

Artikel 13.

Shyfter.co enerzijds en u anderzijds zijn onafhankelijke partijen, die elk in eigen naam en voor eigen rekening handelen. Deze Gebruiksvoorwaarden creëren geen relatie van ondergeschiktheid, agentschap, joint venture, werkgever/werknemer of franchisegever/franchisenemer tussen Shyfter.co en uzelf.

Artikel 14.

Alle geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, zelfs in geval van een beroep op garantie of meerdere verweerders. SHYFTER NV behoudt zich echter het recht voor om de rechter van de zetel van een van de verweerders te dagvaarden. Geen enkele wijze van betaling of uitvoering kan deze uitdrukkelijke exclusieve bevoegdheidsclausule vernieuwen of daarvan afwijken. Alleen het Belgische recht is van toepassing.