Hoe zorg je ervoor dat de documenten van werknemers voldoen aan de geldende voorschriften?

Les documents du personnel et la loi -Shyfter

Het waarborgen van de conformiteit van werknemersdocumenten met de geldende voorschriften is een proces dat meerdere stappen omvat. Dit omvat het bezit van verplichte documenten, de opslag ervan in een beveiligde ruimte gedurende een bepaalde periode, en de verplichting om de vorm en inhoud te respecteren zoals bepaald door de wet voor elk type bestand. Online tools zoals personeelsdocumentbeheersoftware optimaliseren deze processen en zorgen geautomatiseerd voor de conformiteit van gegevens.

Documenten van werknemers: waar gaat het over?

Wanneer we spreken over documenten van werknemers, verwijzen we naar alle informatie, dossiers en papieren of digitale gegevens met betrekking tot de professionele relatie tussen een werknemer en zijn werkgever. Deze documenten zijn van groot belang, omdat ze een schriftelijk bewijs vormen van verschillende overeenkomsten binnen de arbeidsrelatie.

Enkele voorbeelden van personeelsdocumenten zijn:

 • Het arbeidscontract, een juridisch document dat de arbeidsvoorwaarden tussen de werknemer en de werkgever vaststelt, met details over verantwoordelijkheden, rechten, beloning en werktijden.
 • Het salarisoverzicht, dat gedetailleerde informatie geeft over de beloning, zoals het basissalaris, gewerkte uren, aftrekposten en sociale voordelen.
 • Certificaten van training die getuigen van gevolgde professionele trainingen.
 • Prestatiebeoordelingen, die alle taken en prestaties van een werknemer in de loop van de tijd samenvatten en worden gebruikt bij beslissingen over promoties, salarisverhogingen of aanvullende trainingen.
 • Werkattesten die bevestigen dat een persoon bij het bedrijf heeft gewerkt, nuttig bij veranderingen van werk of administratieve doeleinden.
 • Documenten met betrekking tot sociale voordelen (gezondheidsverzekering, pensioen, betaalde vakantie).

Goed beheer van deze documenten zorgt voor wettelijke conformiteit. Bedrijven moeten duidelijke beleidslijnen vaststellen voor het bewaren, openen en beschermen van de vertrouwelijkheid van gegevens om te voldoen aan geldende voorschriften.

Wat betekent « conformiteit van documenten »?

Documenten worden als « conform » beschouwd wanneer ze voldoen aan de geldende voorschriften voor arbeidsrecht, vertrouwelijkheid of het interne beleid van het bedrijf. De conformiteitscriteria zijn afhankelijk van de context, de bedrijfstak en de organisatie zelf. In human resources is de regelgeving bijvoorbeeld strikt:

 • Het opstellen van een arbeidscontract wordt gereguleerd door het arbeidsrecht en collectieve arbeidsovereenkomsten.
 • De arbeidswet schrijft specifieke vorm en inhoud voor in salarisoverzichten.
 • Werkgevers moeten personeelsgegevens tussen 3 en 5 jaar bewaren, afhankelijk van het document.

Wie ziet toe op naleving van de geldende voorschriften voor werknemersdocumenten?

Verschillende interne en externe instanties houden toezicht op de naleving van voorschriften en de conformiteit van personeelsdocumenten:

 • De afdeling human resources staat op de eerste rij om te zorgen voor de conformiteit van werknemersdocumenten. Ze zijn verantwoordelijk voor het maken, beheren en archiveren van personeelsdossiers. HR-medewerkers zorgen ervoor dat arbeidscontracten correct zijn opgesteld, dat salarisoverzichten correct zijn en dat het beleid voor gegevensbescherming van werknemers wordt nageleefd.
 • De juridische afdeling van het bedrijf zorgt ervoor dat arbeidscontracten voldoen aan de geldende wetten, geeft advies over privacy- en gegevensbeschermingskwesties en komt tussenbeide bij geschillen met betrekking tot werknemersdocumenten.
 • Het topmanagement van het bedrijf is verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van voorschriften in de hele organisatie. Ze kunnen algemene beleidslijnen voor het beheer van personeelsdocumenten vaststellen en toezicht houden op de praktijken van verschillende afdelingen.
 • Compliance-experts: sommige bedrijven doen een beroep op compliance-experts of consultants die gespecialiseerd zijn in human resources-management om ervoor te zorgen dat alle praktijken met betrekking tot werknemersdocumenten voldoen aan wettelijke normen.
 • Overheidsinstanties belast met arbeidsregulering kunnen de naleving van werknemersdocumenten waarborgen door audits of inspecties uit te voeren.

Waarom is het belangrijk om de conformiteit van werknemersdocumenten te waarborgen?

Zorgen voor de conformiteit van werknemersdocumenten is van groot belang. Hier zijn enkele redenen waarom een bedrijf voortdurend moet controleren of werknemersdossiers voldoen aan de geldende wetgeving:

 • Bedrijven zijn onderworpen aan een reeks wetten en voorschriften op het gebied van human resources-management. Het waarborgen van de conformiteit van werknemersdocumenten helpt mogelijke sancties te voorkomen.
 • Bescherming van de rechten van werknemers: arbeidscontracten en salarisoverzichten zijn elementen die de rechten van werknemers waarborgen. Door te zorgen voor hun conformiteit, zorgt het bedrijf ervoor dat de rechten van elke werknemer worden gerespecteerd.
 • Bescherming van gegevens: de informatie in werknemersdocumenten is privé. Conformiteit waarborgt de implementatie van strikte privacybeleidslijnen die de persoonlijke gegevens van werknemers beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.
 • Conforme documenten vergemakkelijken het dagelijkse beheer van human resources. Ze zijn nodig om de prestaties van werknemers te beoordelen, sociale voordelen te beheren, beslissingen te nemen over promoties en een transparante communicatie tussen werkgever en werknemer te waarborgen.
 • In geval van geschillen is het gebruikelijk om personeelsdocumenten te raadplegen. Ze bieden een objectieve basis om conflicten op te lossen en verminderen het risico op juridische procedures, mits ze correct zijn opgesteld en goed worden bewaard.
 • Bedrijven die niet voldoen aan voorschriften voor werknemersdocumenten kunnen boetes krijgen bij geschillen. Conformiteit helpt deze mogelijke financiële risico’s te verminderen.

Hoe zorg je voor de wettelijke conformiteit van werknemersdocumenten?

Verschillende stappen zijn nodig om ervoor te zorgen dat werknemersdocumenten voldoen aan de geldende voorschriften. Allereerst moet je documenten identificeren die een wettelijk kader hebben, zoals arbeidscontracten, salarisoverzichten, geschriften met betrekking tot sociale zekerheid en belastingen.

Nadat deze documenten zijn geïdentificeerd, moeten ze worden opgeslagen in een toegewezen, beveiligde ruimte, zoals een afgesloten kamer, een kluis of een online cloud. Investering in personeelsbeheersoftware vergemakkelijkt de traceerbaarheid van documenten, optimaliseert de gegevensbewaring en maakt het gemakkelijker om informatie te vinden. Personeelsdossiers moeten gedurende meerdere jaren worden bewaard, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen voor elk type document.

Personeel van de afdeling human resources moet op de hoogte zijn van conformiteitseisen en goede praktijken voor documentbeheer kennen. Het bedrijf moet duidelijke privacybeleidslijnen opstellen om de gegevens van werknemers te beschermen en het personeel informeren over hoe informatie wordt verwerkt, opgeslagen en gedeeld. Het is noodzakelijk om beveiligingsmaatregelen te implementeren om documenten te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. In het geval van online archivering omvat dit het beheer van toegangsrechten, de versleuteling van gevoelige gegevens en regelmatige systeembewaking.

Indien nodig kan samenwerking met externe experts, zoals compliance-adviseurs of gespecialiseerde advocaten, de garantie bieden dat jouw praktijken voldoen aan de laatste voorschriften.

Personeelsbeheersoftware om ervoor te zorgen dat werknemersdocumenten voldoen aan de geldende voorschriften

Personeelsbeheersoftware is een tool die door bedrijven wordt gebruikt om verschillende HR-processen te optimaliseren, zoals het maken van planningen, het ondertekenen van contracten of het delen van informatie. Ze bieden verschillende functies om de conformiteit van werknemersdocumenten te waarborgen, zoals:

 • Automatisering van taken: het beheer van personeelsdocumenten is geautomatiseerd, wat het risico op fouten en gegevensverlies beperkt.
 • Effectieve opvolging van deadlines: deze tools stellen automatische herinneringen in voor de bewaartermijnen van documenten. Hierdoor wordt gegarandeerd dat bestanden gedurende de gehele wettelijke termijn worden bewaard.
 • Centralisatie van informatie: dankzij een toegewijd online platform centraliseren softwaretools alle informatie met betrekking tot werknemers en bieden ze gemakkelijke en veilige toegang tot documenten.
 • Beheer van toegangsrechten: HR-software stelt gebruikers in staat om aangepaste toegangsrechten in te stellen, in overeenstemming met privacybeleidslijnen. Op deze manier kunnen alleen geautoriseerde personen gevoelige informatie raadplegen.
 • Traceren van wijzigingen: deze tools registreren wijzigingen in documenten in realtime, wat handig kan zijn bij audits of het rechtvaardigen van specifieke acties.

Zorgen dat werknemersdocumenten voldoen aan de geldende voorschriften gaat verder dan louter administratieve formaliteit. Het is een ethische verplichting van een bedrijf en de HR-afdeling om de rechten van werknemers en de arbeidswet te respecteren, het bedrijf te beschermen en een soepele werking te bevorderen. Tegenwoordig maken online tools zoals personeelsbeheersoftware het eenvoudig om de conformiteit van werknemersdocumenten te waarborgen.