Moet er altijd een arbeidsovereenkomst met een werknemer worden ondertekend?

Faut-il toujours signer un contrat de travail avec un salarié ? Shyfter

Het in dienst nemen van een werknemer brengt voor de werkgever verplichtingen met zich mee met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Hoewel het gebruik van software voor het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst tegenwoordig is toegestaan, kan deze ook mondeling zijn, dus niet schriftelijk, mits deze voldoet aan de wettelijke vereisten voor bepaalde soorten overeenkomsten zoals vastgesteld door de wetgever.

Welke arbeidsovereenkomst hoeft niet noodzakelijk door de werkgever en zijn werknemer te worden ondertekend?

Het antwoord van de wetgever is duidelijk. Alleen een contract voor onbepaalde tijd op voltijdse basis is vrijgesteld van het ondertekenen van een contract. Indien dit niet het geval is (deeltijdwerk, interimwerk, studentenjob), moet u beschikken over een schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Zoals duidelijk is, zijn er weinig werknemers die hier niet onder vallen en dus geen ondertekende overeenkomst met hun werkgever hebben.

De risico’s bij het ontbreken van een ondertekende arbeidsovereenkomst?

De werkgever loopt dus risico’s als de arbeidsovereenkomst niet is ondertekend. In België wordt dit namelijk beschouwd als een indicatie van zwartwerk, oftewel niet-geregistreerd werk. Personen of bedrijven die niet-geregistreerde werknemers in dienst hebben, lopen het risico op zware boetes en zelfs gevangenisstraf.

De werknemer zelf loopt ook het risico op een administratieve sanctie als hij zwartwerkt en hiervan op de hoogte is.

Bovendien, als deze persoon werkloosheidsuitkeringen (of inschakelingsuitkeringen) ontvangt terwijl hij zwartwerkt, kan hij worden gesanctioneerd door de RVA. Hij zou dan de onterecht ontvangen werkloosheidsuitkeringen moeten terugbetalen. De RVA kan ook besluiten hem uit te sluiten van het recht op werkloosheidsuitkeringen.