Wat zijn de essentiële gegevens die in een arbeidsovereenkomst moeten worden opgenomen?

Mentions obligatoires contrat de travail - Shyfter

Het sluiten van een arbeidsovereenkomst verplicht de werkgever en de werknemer om de voorwaarden die in elk artikel van dit officiële document zijn opgenomen, na te leven. Daarom is het van belang om de nodige zorg te besteden aan de opstelling ervan, ongeacht of het bedrijf een werknemer in dienst neemt op basis van een vast of tijdelijk contract. De manier waarop het contract wordt ondertekend en dus door de partijen wordt bevestigd, vereist de keuze van een SAAS voor de ondertekening van arbeidsovereenkomsten voor een authentieke en veilige elektronische handtekening als het bedrijf deze geautomatiseerde vorm van identificatie verkiest.

Waarom ondertekenen we een arbeidsovereenkomst?

De arbeidsovereenkomst specificeert de wederzijdse verplichtingen van de werkgever en zijn werknemer. Dit document wordt opgesteld door het bedrijf en ter acceptatie en ondertekening aan de werknemer voorgelegd. Het is daarom van belang om voorafgaand te overleggen, zodat de overeenkomst in bewoordingen wordt opgesteld die beide partijen acceptabel vinden en er niets is dat de ondertekening van het contract op de afgesproken datum in de weg staat.

Het document bevat informatie over de duur van het contract (onbepaalde of bepaalde tijd), de functies van de werknemer, zijn salaris, werktijden, berekening van vakantiedagen, proeftijd en alle specifieke voorwaarden met betrekking tot de functie.

Het is daarom een zeer belangrijk document, aangezien de inhoud na ondertekening definitief wordt en unilaterale wijzigingen niet meer mogelijk zijn. Indien gewenst kan een aanvullende overeenkomst worden opgesteld die de wijzigingen aan het oorspronkelijke contract specificeert, voordat deze door beide partijen wordt bevestigd.

Waarom is het opstellen van een arbeidsovereenkomst noodzakelijk?

Er zijn vier geldigheidsvoorwaarden voor een arbeidsovereenkomst:

 1. Beide partijen ondertekenen deze vrijwillig en onafhankelijk.
 2. De ondertekenaars zijn bevoegd om de overeenkomst aan te gaan.
 3. De inhoud is legaal en in overeenstemming met de openbare orde en goede zeden.
 4. De overeenkomst is duidelijk gedefinieerd en specificeert de voorwaarden van de dienstverlening tegen een vergoeding.

Een arbeidsovereenkomst is verplicht voor bepaalde tijd contracten, deeltijdcontracten, vervangingen en seizoenscontracten. Ook voor stagiairs of leerlingen in opleiding is een overeenkomst vereist. Bij gebrek daaraan wordt aangenomen dat er sprake is van een onbepaalde tijd contract, wat kan leiden tot sancties voor de werkgever.

De enige uitzondering op de verplichting tot het opstellen van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is de indienstneming van een werknemer op basis van een onbepaalde tijd contract, dat mondeling of stilzwijgend kan worden overeengekomen. Desondanks is het sterk aan te raden om een gedegen arbeidsovereenkomst op te stellen om de verplichtingen van elke ondertekenaar te verduidelijken en latere geschillen te voorkomen.

Wat moet er in de contract staan?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen een contract voor onbepaalde tijd en een tijdelijke. De laatste omvat alle soorten tijdelijke contracten.

Gemeenschappelijke informatie voor bepaalde en onbepaalde tijd contract

In België zijn er enkele aanbevolen, maar niet verplichte, informatiepunten die in de arbeidsovereenkomst kunnen worden opgenomen:

 • De persoonlijke gegevens van de werknemer;
 • Zijn adres;
 • Het adres van de werkgever;
 • Zijn btw-nummer;
 • De van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst;
 • Enz.

Naast deze informatie moet het bedrijf ook de naam van de functie, de classificatie en het niveau van de werknemer, de specifieke taken die zijn toevertrouwd, de duur van de werkweek en de proefperiode, en uiteraard het ontvangen salaris, vermelden.

Verplichte vermeldingen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Hoewel de opstelling van een contract voor onbepaalde tijd vrij is, raden we u toch aan om zich te houden aan de gangbare bepalingen en deze zo duidelijk mogelijk te formuleren. Dit om de veiligheid van beide partijen te waarborgen en toekomstige eisen te beperken.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet (indien van toepassing) naast de eerder genoemde informatie het volgende bevatten:

 • De vermelding van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de term « overeenkomst voor onbepaalde tijd » volledig uitgeschreven;
 • De opzegtermijn;
 • De berekening van betaald verlof;
 • Het aantal ADV-dagen (ATV-dagen) in het geval van een arbeidsovereenkomst van meer dan 38 uur per week;
 • De werklocatie en de verplichting van de werknemer om al dan niet een wijziging van locatie te accepteren;
 • De toeslagen voor overuren op basis van de gewerkte uren;
 • De berekening van compensatievrije tijd;
 • De niet-concurrentiebeding of elke andere specifieke clausule gerelateerd aan de functie.

Bij twijfel kunt u altijd de collectieve arbeidsovereenkomst van de sector raadplegen, die altijd de vereiste vermeldingen voor arbeidsovereenkomsten aangeeft.

Verplichte vermeldingen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Het gebruik van een tijdelijke contract is wettelijk gereguleerd. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag dus niet worden gebruikt als een verborgen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, anders kan dit tot sancties leiden. Desondanks kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdens of aan het einde van de periode worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

De duur van het arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (begin- en einddata) moet in de arbeidsovereenkomst staan, evenals de proeftijd indien van toepassing.