Wat zijn de 4 voorwaarden voor de geldigheid van een arbeidsovereenkomst?

Les 4 conditions de validité d’un contrat de travail à connaître - Shyfter

De ondertekening van een arbeidsovereenkomst die aan de wettelijke normen voldoet, is essentieel voor het opstarten van een nieuwe professionele samenwerking. Naast het overeenkomen met uw toekomstige werknemer en praktische zaken zoals het gebruik van software voor het ondertekenen van contracten, zijn er vier voorwaarden waaraan een arbeidsovereenkomst moet voldoen. Hieronder vindt u deze voorwaarden die u, als bedrijfsleider of lid van de HR-afdeling, beschermen tegen juridische problemen.

Eerste voorwaarde: instemming van de partijen

Om een contract te sluiten, is het cruciaal dat beide betrokken partijen instemmen. Zowel de bedrijfsleider als de toekomstige werknemer moeten hun instemming geven voor de ondertekening van dit contract. Het is noodzakelijk dat beide partijen de intentie hebben om het contract te ondertekenen. Geen specifieke vormvereisten zijn vereist voor de instemming bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Instemming kan daarom ook mondeling zijn. De instemming is geldig zolang er geen sprake is van een gebrek aan instemming.

Verschillende vormen van gebreken aan instemming

Er zijn verschillende soorten gebreken aan instemming: vergissing, bedrog en geweld.

Een fout kan de geldigheid van een contract tenietdoen. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat deze als een gebrek moet worden beschouwd als deze betrekking heeft op een van de belangrijke elementen van de overeenkomst of op de kwalificatie ervan, maar niet op de persoon.

In het burgerlijk recht verwijst « dol » naar bedrog gepleegd door een van de partijen dat leidt tot de instemming van de andere partij, die niet zou hebben ingestemd als het bedrog niet had plaatsgevonden. Ook dit gebrek leidt tot de nietigheid van de overeenkomst.

Geweld vormt het derde gebrek dat wordt erkend door het burgerlijk recht. Het komt overeen met een dreiging die resulteert in een gevoel van angst voor degene die het ondergaat. Een arbeidsovereenkomst die onder dergelijke omstandigheden is ondertekend, is nietig als het gebrek aan instemming wordt bewezen.

Hoe verkrijgt u geldige instemming?

Om ervoor te zorgen dat uw toekomstige werknemer vrijelijk instemt met de ondertekening van zijn contract, is het noodzakelijk om transparant te handelen. Hoe meer informatie de werknemer heeft, hoe beter hij de voorgestelde overeenkomst kan waarderen en deze met volledige kennis van zaken kan bevestigen. Bespreek daarom met hem:

 • het type contract;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • de vereiste kwalificaties voor het werk;
 • het salaris;
 • sociale voordelen;
 • werktijden;
 • arbeidsvoorwaarden;
 • enz.

Al deze elementen moeten vóór de ondertekening worden besproken. Ze moeten ook worden vermeld in de overeenkomst, naast de verplichte informatie in een arbeidsovereenkomst.

Merk op dat er ook een gebrek aan instemming aan uw kant kan zijn. Inderdaad, bedrog kan worden gepleegd door uw toekomstige werknemer. Wees alert op de informatie die hij u geeft. Om juridische problemen en contractbreuk te voorkomen, is het essentieel om vanaf het begin een transparante communicatie en een sfeer van vertrouwen te creëren, en om uw rechten volledig te kennen. Dit is van cruciaal belang om uzelf te beschermen in geval van een geschil over uw arbeidsovereenkomst.

Tweede voorwaarde: bekwaamheid van de partijen

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst moeten de ondertekenende partijen over de contractuele capaciteit beschikken om de geldigheid ervan te waarborgen. Aan de zijde van de werkgever kan het contract worden ondertekend door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon (bedrijf). Aan de zijde van de werknemer moet het contract verplicht door een natuurlijk persoon worden ondertekend. Elke meerderjarige heeft de capaciteit om een contract aan te gaan, tenzij deze capaciteit hem door een gerechtelijke beslissing is ontnomen. Wat betreft een meerderjarige onder voogdij moet de arbeidsovereenkomst worden ondertekend door de wettelijke voogd om geldig te zijn.

De situatie van minderjarigen

Over het algemeen kunnen individuen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, dat wil zeggen minderjarigen, niet wettelijk contracteren zonder de instemming van hun wettelijke vertegenwoordigers, namelijk de ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen. In België voorziet een uitzondering op deze regel dat een minderjarige werknemer onder bepaalde voorwaarden een arbeidsovereenkomst kan aangaan en beëindigen, mits uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van zijn vader, moeder of voogd. Bij gebrek aan deze toestemming kan de familierechtbank op verzoek van het openbaar ministerie of een familielid ingrijpen. De vader, moeder of voogd wordt dan eerst gehoord of opgeroepen.

Derde voorwaarde: duidelijk object

Het voorwerp van de arbeidsovereenkomst moet mogelijk en zeker zijn, dat wil zeggen gespecificeerd of specificeerbaar. Hoewel de details van het werk en het salaris niet noodzakelijk volledig vastgelegd hoeven te zijn, moeten ze wel onderscheidbaar zijn. Met andere woorden, het contract moet objectieve elementen bevatten waarmee het voorwerp van de overeenkomst kan worden geïdentificeerd zonder dat er een nieuwe overeenkomst tussen de partijen nodig is.

Vierde voorwaarde: wettige oorzaak

Om elke annulering van een contract te voorkomen, moet de oorzaak ervan wettig zijn. De reden voor het aangaan van het contract moet dus wettig zijn, dat wil zeggen in overeenstemming met de wetten. Zo mogen het verwachte werk en het voorziene salaris niet in strijd zijn met de openbare orde, goede zeden en dwingende bepalingen. Elk contract dat betrekking heeft op een onwettige activiteit of dat clausules bevat die in strijd zijn met de wet, zal leiden tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Niet-naleving van de geldigheid van een arbeidsovereenkomst: welke gevolgen heeft dit?

De nietigheid van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever is alleen geldig als deze voldoet aan de eerder genoemde voorwaarden:

 • de vrije en geïnformeerde instemming van de partijen;
 • de contractuele capaciteit van de partijen;
 • het zekere doel van het contract;
 • een wettige reden. Als een van deze voorwaarden niet wordt nageleefd, kan de overeenkomst als nietig worden beschouwd. Een geannuleerd contract wordt beschouwd als nooit te hebben bestaan. Elke partij moet teruggeven wat zij heeft ontvangen, en beiden moeten terugkeren naar de staat waarin zij zich bevonden vóór de ondertekening.

Het kan ook voorkomen dat slechts een van de clausules van het contract als nietig wordt beschouwd. In dat geval blijft de arbeidsovereenkomst bestaan, maar wordt de onwettige clausule verwijderd.

De gevolgen voor de werkgever

Als de arbeidsovereenkomst die u met een van uw werknemers heeft getekend als nietig wordt beschouwd, eindigt de professionele relatie tussen uw bedrijf en de werknemer onmiddellijk.